Gdy pośrednik nieruchomości nawali…

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami z oczywistych względów zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa. Oprócz jednak takiej konieczności, pośrednik ponadto jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej i obowiązujących w tym fachu standardów. Standardy te to zbiór reguł postępowania uznawanych za poprawne, stworzonych i ustalonych wspólnie przez członków zrzeszonych w korporacji zawodowej.

Odpowiedzialność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, nie wypełniając właściwie swoich obowiązków zawodowych, podlega odpowiedzialności zawodowej związanej z wykonywaną profesją. Zatem, wobec niesolidnego pośrednika mogą zastać orzeczone kary dyscyplinarne w postaci na przykład:

  • upomnienia,
  • nagany,
  • zawieszenia licencji zawodowej na okres od trzech miesięcy do roku,
  • pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ubiegania się o ponowne jej nadanie po upływie trzech lat od dnia jej pozbawienia.

Pozbawienie pośrednika jego licencji zawodowej może mieć również miejsce w przypadku utraty przez niego zdolności do wykonywania czynności prawnych na skutek:

  • skazania za przestępstwo przeciwko mieniu i dokumentom,
  • skazania za przestępstwa gospodarcze,
  • skazania za fałszowanie pieniędzy, papierów, znaków urzędowych,
  • za składanie fałszywych zeznań ,
  • za przestępstwa skarbowe,
  • a także na skutek wydania sądowego zakazu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz sądowego zakazu prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa.

Skargę na niesolidnego pośrednika nieruchomości składa się do Ministra Infrastruktury, który w dalszym kroku przekazuje sprawę do wyjaśnienia do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (więcej pod linkiem) celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Osobną kwestią jest ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami, które stanowi zabezpieczenie możliwości dochodzenia przez poszkodowanych klientów roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela (o czym także na stronie: https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-posrednika-nieruchomosci/).